News:

জনবল

Teachers Name Designation Email Photo
MD. SHAMIMUR RAHMAN Lecturer shamimurrahman1984@gmail.com
MOHAMMED SHAIKH FARID Lecturer mdsheikhfarid1980@gmail.com
SHAHINUR RAHMAN Lecturer shahinurrahman1976@gmail.com
MD. HABIBUR RAHMAN Lecturer habib02041982@gmail.com
MST. MURSHEDA BANU Assistant Teacher murshedabanu490@gmail.com
SYDUL ISLAM Assistant Teacher sydulislam005@gmail.com
NASIMA AKTER Assistant Teacher nasimaakter1987bd@gmail.com
MOHAMMAD GOLAM RABBANI Assistant Teacher golamrabbanis1975@gmail.com
ANISUR RAHMAN Assistant Teacher anisurrahmanr1978@gmail.com
SHAMEEM MUJIB JADA Assistant Teacher shameemict74@gmail.com
F. A. M FAIZUL BARI Assistant Teacher faizulbari1971@gmail.com
MOHAMMAD ABUBOKOR SIDDIQUE Assistant Teacher mohammadabubokorsiddique78@gmail.com
MOHAMMAD MOJIBAR RAHMAN Assistant Teacher mojibarrahmanc78@gmail.com
ATIUR RAHMAN AKANDA Assistant Teacher atiurrahman119@gmail.com